';

Предстоящи събития

Покана за общо събрание на БАУАГ

Управителният съвет на Българската асоциация за ултразвук в акушерството и гинекологията с решение от 24.02.2020 г. на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл.14 от Устава на БАУАГ свиква общо събрание на асоциацията на 04.04.2020 г. от 11.00 ч. в зала „Арена“ на хотел „Арена ди Сердика” на ул.”Будапеща”№2 в гр. София при следния дневен ред:

  1. Отчет за дейността на БАУАГ за периода от 2015 г.
  2. Финансов отчет на БАУАГ за периода от 2015 г.
  3. Обсъждане и приемане на промени в Устава на БАУАГ.
  4. Освобождаване от длъжност и от отговорност на членовете на Управителния съвет.
  5. Избор на Управителен съвет и Председател
  6. Избор на главен редактор и редакционна колегия на „Българско списание за ултразвук в акушерството и гинекологията”.
  7. Разни

При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе един час по-късно на същото място и при същия дневен ред.


Курсове

От създаването си БАУАГ е организирала и провела 14 обучителни курса по ултразвук в акушерството и гинекологията:
28-30 септември 2007 г., гр. Банкя с 55 участници
15-17 февруари 2008 г., Арбанаси с 89 участници
26-28 септември 2008 г., гр. Банкя със 157 участници
15-17 май 2009 г. комплекс “Слънчев ден” с 97 участници
2 – 4 октомври 2009 г., хотел „Селект”, гр. Велинград със 146 учасгтници
5-7 ноември 2010 г., гр. Правец със 171 участници
4-6 ноември 2011 г., гр. София, хотел „Родина” със 140 участници
2-4 ноември 2012 г., гр. Хисар със 162 участници
1-3 ноември 2013 г., гр. Правец със 186 участници
21-23 ноември 2014 г, гр. Правец с 237 участници
6-8 ноември 2015 г., гр. Правец с 281 участници
4-6 ноември 2016 г., гр. Правец с 286 участници
3-5 ноември 2017 г., гр. Правец с 225 участници


Ръководство

БАУАГ е регистрирана от СГС по ф.д.№846/2007 г. и е вписана в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел под № 20070309002

Членове на управителния съвет на дружеството за периода 2007-2014 г.:

проф. Тодор Чернев – председател

доц. Николай Доганов

проф. Стоимен Иванов

доц. Виолета Димитрова

доц. Румен Димитров

дож. Димитър Марков

д-р Антон Ненов

 

С решение на Общото събрание на сдружението от 21 февруари 2015 г. Управителният съвет на БАУАГ е в състав от 5 души:

доц. Виолета Димитрова – председател
проф. Стоимен Иванов
проф. Асен Николов
проф. Димитър Марков – главен редактор на списанието на БАУАГ
доц. Румен Димитров – секретар


НОВА СТАТИЯ

СДФГХЙКЛ;’Ю

ДРГФХЙКЛ.Българската асоциация по ултразвук в акушерството и гинекологията (наричана за краткост по-нататък БАУАГ) е сдружение с идеална цел на лекари и други медицински и немедицински лица, които упражняват практическа, научно-изследователска, преподавателска или друга професионална дейност в областта на акушерството и гинекологията, майчиното, детското и общественото здравеопазване или медицинската наука и техника, които приемат Устава, отговарят на условията за членство и са декларирали свободната си воля за участие.