Прояви

test2

  РЪКОВОДСТВО WEB САЙТ  

test1

dddd

НОВА СТАТИЯ

СДФГХЙКЛ;’Ю ДРГФХЙКЛ.Българската асоциация по ултразвук в акушерството и гинекологията (наричана за краткост по-нататък БАУАГ) е сдружение с идеална цел на лекари и други медицински и немедицински лица, които упражняват практическа, научно-изследователска, преподавателска или друга професионална дейност в областта на акушерството и гинекологията, майчиното, детското и общественото здравеопазване или медицинската наука […]