Списание на асоциацията

БАУАГ издава списание:

Българско списание по ултразвук в акушерството и гинекологията
ISSN 1313-5058

Главен редактор: проф. Димитър Марков

Редакционна колегия: доц. Виолета Димитрова
доц. Румен Димитров

Указания за авторите на материалите, предлагани за публикуване

В “Българско списание за ултразвук в акушерството и гинекологията” (“Bulgarian Journal of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology”) се публикуват следните видове материали:
– оригинални статии;
– обзори;
– казуистика и интересни клинични проблеми, отнасящи се до ултразвуковата диагностика в акушерството и гинекологията и други медицински специалности;
– реферирани на български език интересни публикации от чужди списания или обзори за книги;
– информация за нови технологии при ултразвуковата диагностика в медицината (технически новости в ехографските методи и техника), за безопасността на диагностичния ултразвук и др.;
– информация за проведени международни форуми;
– писма до редакторите от читателите;
– очерци за изтъкнати български специалисти – акушер-гинеколози, неонатолози и други;
– редакционни бележки;
– организационни съобщения;
– разни.

Общи изисквания към материалите
Предлаганите за публикуване материали се изпращат едновременно като: 1) отпечатани на хартия копия заедно със снимковия материал на адреса на БАУАГ – 1202 София, ул. “Дунав” № 47, БАУАГ, проф. Димитър Марков, доц. Виолета Димитрова или доц. Румен Димитров (секретар на БАУАГ); 2) на електронен носител – лично или по електронна поща, като аташирани файлове, на електронния адрес на БАУАГ: baoug@abv.bg,  или на секретаря на БАУАГ: roumendim@abv.bg.
В електронния вариант материалите по всяка публикация се организират в общ фолдер (папка), който следва да е обозначен с фамилното име на водещия автор и ключова дума от заглавието. Във фолдера се включват следните файлове/документи: 1) пълен текст на български език; 2) резюмета на български и английски език; 3) снимки – сканирани или запаметени директно от ултразвуковия апарат (последното е за предпочитане поради по-добро качество при отпечатването); 4) литература. Наименованията на файловете също трябва да съдържат фамилията на водещия автор, ключова дума и пояснение за каква част от публикацията се отнасят. Пример: материалите за статия: Христов. П. Абрупцио на плацентата, следва да бъдат организирани във фолдер, обозначен, като HristovP-abruptio, и да съдържат средните файлове: 1) HristovP-abruptio-Text; 2) HristovP-abruptio-Abstracts; 3) HristovP-abruptio-Pictures; 4) HristovP-abruptio-Literature.

Отпечатаните и електронните версии трябва да са написани на шрифт Тimes New Roman с големина 12. Таблици трябва да са номерирани, да имат заглавия и мястото им в текста да е точно указано. Фигурите/снимките също трябва да са номерирани, да имат подфигурен текст и точно указано място в текста. Ако се използват съкращения, те трябва да се въведат при първата употреба на даденото понятие в текста; самото съкращение се поставя в малки скоби.
Литературата трябва да е подредена по азбучен ред на фамилните имена на водещите автори. Най-напред се подреждат публикациите на кирилица, а след това – тези на латиница. Следва заглавие на статията, име на списанието, том, година, брой, страници (първа и последна) на източника. Ако се цитира книга или учебник, конкретно се упоменават авторите на съответната глава и заглавието на главата. Следва името на книгата, на редактора/редакторите, поредността на изданието, годината, издателството, номера на страниците. При голям брой автори на цитирана статия и голям брой цитирани литературни източници (над 15) се допуска по изключение да се посочат имената само на първите трима автори. Трябва да се спазва посочената по-далу пунктуация при цитирането на статии или книги.

Пример за цитиране на статия: Марков Д., Чернев Т., Димитрова В., Мазнейкова В., Кременски И., Нишева В. Отношение на бременните към възможностите за пренатален скрининг за хромозомни и структурни аномалии на плода между 11-14 гестационна седмица – анкетно проучване. Акуш и гинекол, 44, 2005; 7: 28-36.

Пример за цитиране на част от книга: Abelson H. T. Oncology. In: Behrman R. E., Cliegman R. H. (eds.). Nelson Essentials of Pediatrics, W. B. Saunders Company, 1998; 583-608.
В материала, който се публикува, трябва да намерят съответното място в текста всички цитирани източници. Не се допуска посочването на литература, която не е упомената на конкретно място в текста. Авторите носят лична отговорност за неточно цитирани източници.

Структура на публикуваните материали
Оригиналните статии трябва да съдържат следните обособени раздели: цел на проучването, материал и методи, резултати, обсъждане. Казусите (описания на случаи) трябва да съдържат уводна част, описание на клиничния случай/случаи, обсъждане (с преглед на литературата). Материалите се придружават от резюмета на български и английски език.

Рецензиране
Преди публикуването им, материалите се рецензират от членове на редакционната колегия или от външни рецензенти – експерти и авторитетни специалисти в дадената област. Материалите могат да бъдат връщани на авторите с препоръка за отстраняване на пропуски; ако пропуските не бъдат отстранени, може да бъде отказано публикуване. В такъв случай се изпраща уведомително писмо до автора, подписано от рецензента и от главния/отговорния редактор. Материалите, които няма да бъдат публикувани, се запазват в архива на списанието и не подлежат на връщане. Не се приемат за печат материали, които вече са били публикувани в други издания. Материали, които не отговарят на посочените технически изисквания, не се разглеждат от редакционната колегия. Материали, които вече са били изнесени на форуми на БАУАГ, се публикуват без допълнително рецензиране.