Устав на сдружението „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО УЛТРАЗВУК В АКУШЕРСТВОТО И ГИНЕКОЛОГИЯТА“

УСТАВ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ
„БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО УЛТРАЗВУК В АКУШЕРСТВОТО И ГИНЕКОЛОГИЯТА“
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. Българската асоциация по ултразвук в акушерството и гинекологията (наричана за краткост по-нататък БАУАГ) е сдружение с идеална цел на лекари и други медицински и немедицински лица, които упражняват практическа, научно-изследователска, преподавателска или друга професионална дейност в областта на акушерството и гинекологията, майчиното, детското и общественото здравеопазване или медицинската наука и техника, които приемат Устава, отговарят на условията за членство и са декларирали свободната си воля за участие.
Чл. 2. (1) Сдружението има наименование на български език „Българска асоциация по ултразвук в акушерството и гинекологията“, изписвано и на английски език: „Bulgarian Association of Ultrasound in Obstetrics and Gynаecology”.
(2) Сдружението е със седалище град София и адрес на управление: град София, район „Оборище“, ул. „Дунав“ № 47.
(3) Сдружението се самоопределя като организация за осъществяване на дейност в обществена полза.
ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ И ЦЕЛИ
Чл. 3 (1). Предметът на дейност на БАУАГ е: научно-изследователска дейност в областта на профилактиката, диагностиката и лечението на болестите в акушерството и гинекологията при широко използуване на ултразвуковите и други съвременни методи и технологии; обединяване на лекарите акушер-гинеколози и другите медицински и немедицински специалисти за защита на правата и законните им интереси, за професионалното им израстване и за постигане целите на БАУАГ.
(2). Целите на БАУАГ са:
– да съдейства за: развитието на акушеро-гинекологичната наука и практика в страната, повишване професионалната квалификация на специалистите и лекарите, обобщаване и популяризиране на постиженията в областта, свързани с приложението на ултразвуковите методи в акушерството и гинекологията;
– да съдейства за професионално развитие, специализиране и усъвършенстване на лекарите и медицинските специалисти;
– да съдейства за запознаването, разпространяването, внедряването и развитието на съвременните постижения в областта на профилактиката, диагностиката и лечението на заболяванията, свързани с репродуктивното здраве на нацията;
– да подкрепя, насърчава и извършва научно-изследователска дейност в областта на образната диагностика в акушерството и гинекологията;
– да предлага на МЗ, Висшите медицински институти и Университети, НЗОК и други институции в страната експертни становища относно проблемите, свързани с диагностиката и лечението на заболяванията в акушерството и гинекологията с оглед подобряване на ефективността на управлението на сферата и намаляване нивото на перинаталната и майчината заболеваемост и смъртност;
– да взаимодейства с МЗ, Медицинските университети, БЛС, НЗОК и други български институции и организации при решаване на проблеми, свързани с обучението, допълнителната квалификация и сертифицирането на лекарите, извършващи ехография в акушерството и гинекологията;
– да провежда научно-образователна, информационна, пропагандна и друга дейност за популяризиране на целите на асоциацията;
– да осъществява местни и международни контакти със сродни организации;
– да представлява интересите на членовете си, където е необходимо;
– да организира самостоятелно или в сътрудничество с други организации курсове, семинари, конгреси, конференции, симпозиуми и други подобни мероприятия по проблеми на науката и практиката;
– да провежда информационна, пропагандна и друга дейност за популяризиране на способите за ранна диагностика на заболяванията в акушерството и гинекологията сред широк кръг медицински и немедицински лица.

СПОСОБИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ
Чл. 4. (1) За постигане на своите цели БАУАГ:
1. гарантира свободното обсъждане на всички проблеми на профилактиката, диагностиката и лечението на болестите в областта, при колегиалност и зачитане на възгледите и мненията на всеки свой член;
2. приема и изисква високи стандарти на лечебната, преподавателската, изсле-дователската и друга професионална дейност в областта, съизмерими с добрите европейски и световни стандарти;
3. изисква от членовете си постоянно усъвършенстване на техните професионални знания и умения;
4. насърчава и подпомага професионалното обучение на своите членове, изследо-вателската работа в областта и информационния обмен;
5. улеснява достъпа и разпространението на знания в областта за специалисти от други области и за обществеността;
6. изразява мнението на общността по всички въпроси при определяне на държавната политика и законодателството, свързани с диагностиката, лечението и профилактиката на заболяванията в акешерството и гинекологията;
7. поддържа и развива връзки при взаимен интерес със сродни национални и между-народни професионални и научни организации;
8. осигурява сътрудничество и взаимопомощ с институции и организации в страната за постигане на своите цели;
9. съдейства за по-добрата подготовка на студентите, за следдипломното и продължителното обучение на лекарите по акушерство и гинекология и по приложение на ултразвуковите методи в областта;
10. съдейства за защита на интелектуалната собственост на своите членове;
11. предлага експерти при решаване на диагностично-лечебни спорове в работата на НЗОК, РЗОК, БЛС, ИАЛ и други;
12. издава списание „Българско списание по ултразвук в акушерството и гинекологията“

(2) БАУАГ осъществява своята дейност при тясно сътрудничество с Българското научно дружество по акушерство и гинекология и Българската асоциация по ултразвук в медицината.

ЧЛЕНСТВО
Чл. 5. (1) Пълноправен член на БАУАГ е дееспособно физическо лице – лекар или медицински специалист, който има призната правоспособност да упражнява професията или заема академична, изследователска или административна длъжност и/или практикува професията както и немедицинско лице, свързано професионално или идейно с целите и задачите на организацията. Пълноправен член на БАУАГ може да бъде и чуждестранен гражданин.
(2) „Почетен член” на БАУАГ може да бъде български или чуждестранен гражданин, който е получил национално или международно признание и има заслуги за развитието на ехографията в акушерството и гинекологията и на БАУАГ. „Почетен член“ се избира от Общото събрание.
Чл. 6. (1) Лицата, желаещи да станат членове на БАУАГ, подават заявление в писмена форма до УС.
(2) Приемането се решава с обикновено мнозинство от УС.
(3) Почетните членове се приемат от Общото събрание с обикновено мнозинство.
(4) Решението, с което се отказва членство в БАУАГ, се съобщава от Управителния съвет на лицето в писмен вид в едномесечен срок от подаването на заявлението, като се посочват мотивите.

Чл. 7. (1) Членуването в асоциацията е доброволно.
(2) Всеки член има право да участва в управлението на асоциацията, да бъде информиран за нейната дейност, да се ползва от имуществото й и от резултатите от дейността й по реда, предвиден в устава.
(3) Всеки член е длъжен да заплаща членски внос, когато това е предвидено в устава.
(4) За задълженията на асоциацията членът отговаря до размера на предвидените в устава имуществени вноски. Членът не отговаря лично за задълженията на асоциацията.
(5) Членските права и задължения, с изключение на имуществените, са непрехвърлими и не преминават върху други лица при смърт, съответно при прекратяване.
(6) Членството се прекратява:
1. с едностранно волеизявление до асоциацията;
2. със смъртта или поставянето под пълно запрещение;
3. с изключване от Асоциацията с решение на Общото събрание в случай, че поведението на лицето е несъвместимо с качеството му на член на Асоциацията (напр. системно нарушаване на настоящия устав, действие в противоречие с целите на Асоциацията, злоупотреба с имуществото на сдружението и други тежки провинения);
4. с прекратяването на асоциацията;
5. при отпадане поради неплащане на членски внос или системно неучастие в дейността на Асоциацията. Неучастие в дейността на Асоциацията се счита неприсъствие на заседание на УС и/или Общото събрание 3 пъти. За отпаднал се счита всеки член, който не е заплатил дължимия членски внос до 31 март на текущата година, за която се дължи. Отпадането се констатира от Управителния съвет по документи и с надлежно решение, с което се прекратява членството.

(7) Решението за изключване се взема от Общото събрание при поведение, което прави по-нататъшното членство несъвместимо.
(8) Отпадането поради невнасяне на установените имуществени вноски и системно неучастие в дейността се констатира по документи по реда, предвиден в устава на асоциацията.
(9) Член на БАУАГ се изключва от Общото събрание по предложение на Управителния съвет. Решението се взема с пълно единодушие.

Чл. 8. Всички членове на БАУАГ имат следните права:
1. да излагат свои възгледи и да правят предложения за изменения на устава и други актове, за всички дейности на асоциацията;
2. да участват в процеса на номиниране на кандидати за всички изборни длъжности в управлението на БАУАГ;
3. да получават съдействие, съобразно компетентността на БАУАГ, за решаване на техни професионални проблеми;
4. да бъдат информирани за всички дела на БАУАГ;

Чл. 9. Пълноправните членове на БАУАГ имат право да избират и бъдат избирани на всички изборни длъжности.

Чл. 10. (1) Всеки член на асоциацията е длъжен:
– да спазва устава на асоциацията и решенията на Общото събрание;
– да работи активно за постигане на целите на асоциацията;
– да не извършва действия, уронващи престижа на асоциацията;
– да плаща редовно членския внос в срока и в размера определени от Общото събрание.
(2) Безработните членове на БАУАГ може да внасят редуциран размер на членския внос, който се определя от УС за всеки конкретен случай.
(3) При неплащането на членския внос в рамките на годината, за която се отнася, членството се прекратява поради отпадане. Неплащането се констататира от Управителния съвет въз основа на водената счетоводна отчетност, който взима Решение за прекратяване на членството поради отпадане. Решението, с което се прекратява членството, се съобщава на лицето с писмено уведомление на Председателя на Управителния съвет.

УСТРОЙСТВО
Чл. 11. (1) Върховен орган на асоциацията е Общото събрание.
(2) Управителен орган на асоциацията е Управителният съвет.

ОБЩО СЬБРАНИЕ

Чл. 12. Общото събрание се състои от всички пълноправни членове на асоциацията.

Чл. 13. Права на Общото събрание
(1) Общото събрание:
1. изменя и допълва устава;
2. приема други вътрешни актове;
3. избира и освобождава членовете на Управителния съвет;
4. приема и изключва членове;
5. взема решение за откриване и закриване на клонове;
6. взема решение за участие в други организации;
7. взема решение за преобразуване или прекратяване на асоциацията;
8. приема основните насоки и програма за дейността на асоциацията;
9. приема бюджета на асоциацията;
10. взема решения относно дължимостта и размера на членския внос или на имуществените вноски;
11. приема отчета за дейността на Управителния съвет;
12. отменя решения на другите органи на асоциацията, които противоречат на закона, устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността й;
13. взема и други решения, предвидени в устава.
(2) Правата по ал. 1, т. 1, 3, 7, 9, 11 и 12 не могат да се възлагат на други органи.
(3) Решенията на Общото събрание са задължителни за другите органи на асоциацията.
(4) Решенията на Общото събрание подлежат на съдебен контрол относно тяхната законосъобразност и съответствие с устава.
(5) Решенията на органите на асоциацията, които са взети в противоречие със закона, устава или предходно решение на Общото събрание, могат да бъдат оспорвани пред Общото събрание по искане на заинтересуваните членове на асоциацията или на неин орган, отправено в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.
(6) Споровете могат да бъдат повдигани пред съда по регистрацията на асоциацията от всеки неин член или от член на неин орган, или от прокурора в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.

Чл. 14. Свикване на Общото събрание
(1) Общото събрание се свиква от Управителния съвет по негова инициатива или по искане на една трета от членовете на асоциацията, в населеното място, в което се намира седалището на асоциацията. Ако в последния случай Управителният съвет в едномесечен срок не отправи писмено покана за свикване на Общото събрание, то се свиква от съда по седалището на асоциацията по писмено искане на заинтересуваните членове или натоварено от тях лице.
(2) Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждането на общото събрание и по чия инициатива то се свиква.
(3) Поканата се обнародва в „Държавен вестник“ и се поставя на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на сдружението, най-малко един месец преди насрочения ден.
Чл. 15. Кворум
(1) Общото събрание е законно, ако присъстват или са представлявани повече от половината от всички членове. При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе колкото и членове или упълномощени представители да се явят.

Чл. 16. Гласуване
(1) Всеки член на Общото събрание има право на един глас. Гласуването по пълномощие е допустимо.

(2) Член на Общото събрание няма право на глас при решаването на въпроси, отнасящи се до:
1. него, неговия съпруг(а) или роднини по права линия – без ограничения, по съребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен включително;
2. юридически лица, в които той е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения.
(3) Едно лице може да представлява не повече от един член на общото събрание въз основа на писмено пълномощно. Преупълномощаване не се допуска.
Чл. 17. Вземане на решения
(1) Решенията на Общото събрание се вземат с мнозинство от присъстващите.
(2) Решенията, с които се изменя и допълва уставът и за преобразуване или прекратяване на сдружението се вземат с мнозинство 2/3 от присъстващите.
(3) По въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред, не може да се вземат решения.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Чл. 18. (1) Управителният съвет се състои най-малко от три лица – членове на асоциацията. Членовете на Управителния съвет се избират за срок от четири години.

(2) Председател на Управителния съвет се избира от Общото събрание с обикновено мнозинство. Той представлява асоциацията пред трети лица.
Чл. 19. Правомощия на Управителния съвет
Управителният съвет:
1. разпределя компетенциите между отделните негови членове;
2. осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание;
3. разпорежда се с имуществото на асоциацията при спазване изискванията на устава;
4. подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет;
5. подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на асоциацията;
6. определя реда и организира извършването на дейността на асоциацията, включително и тази в обща полза, и носи отговорност за това;
7. определя адреса на асоциацията;
8. взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно устава не спадат в правата на друг орган;
9. изпълнява задълженията, предвидени в устава.

Чл. 20. Заседания на Управителния съвет
(1) Заседанията на Управителния съвет се свикват и ръководят от председателя. Председателят е длъжен да свика заседание на Управителния съвет при писмено искане на една трета от членовете му. Ако председателят не свика заседание на Управителния съвет в едноседмичен срок, то може да се свика от всеки един от заинтересуваните членове на Управителния съвет. При отсъствие на председателя заседанието се ръководи от определен от Управителния съвет негов член.
(2) Управителният съвет може да взема решение, ако на заседанието му присъствуват повече от половината от неговите членове.
(3) Присъствуващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателствуващия заседанието.
(4) Решенията се вземат с мнозинство от присъствуващите. Решенията по чл. 14, ал. 2 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел, решенията за разпореждане с имуществото на сдружението, за определяне реда и организиране извършването на дейността на сдружението, се вземат с мнозинство от всички членове
(5) Управителният съвет може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на Управителния съвет.

ИМУЩЕСТВО
Чл. 21. Източниците на средства за дейността на асоциацията са:
1. членски внос;
2. дарения, завещания, помощи и други;
3. лихви и дивиденти;
4. собствена стопанска дейност, разрешена от закона;
5. други източници, разрешени от закона.

ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 22. Прекратяване
(1) Асоциацията се прекратява:
1. с изтичането на срока, за който е учредена;
2. с решение на върховния си орган;
3. с решение на окръжния съд по седалището на асоциацията, когато:
а) не е учредена по законния ред;
б) извършва дейност, която противоречи на закона или е противна на обществения ред или на добрите нрави;
в) е обявена в несъстоятелност.
(2) Решението на съда по ал. 1, т. 1 и 3 се постановява по иск на всеки заинтересуван или на прокурора.
(3) Съдът може да даде подходящ срок за отстраняване на основанието за прекратяване и неговите последици.
(4) В случаите на ал. 2 прекратяването се вписва служебно и съдът назначава ликвидатор.

Чл. 23. Ликвидация
(1) При прекратяване на асоциацията се извършва ликвидация.
(2) Ликвидацията се извършва от управителния орган или от определено от него лице по установения в Закона за юридическите лица с нестопанска цел ред.

Чл. 24. Имущество след ликвидация
(1) Разпределянето на останалото след удовлетворяването на кредиторите имущество се решава съгласно устава или от върховния орган на асоциацията. Ако решение не е било взето до прекратяването, то се взема от ликвидатора.
(2) Ако не съществуват лица по ал. 1 или ако те не са определяеми, имуществото преминава върху общината по седалището на асоциацията.

Чл. 25. Заличаване на асоциацията
След разпределяне на имуществото ликвидаторът е длъжен да поиска заличаване вписването на асоциацията от окръжния съд по седалището й.

Този Устав бе приет на Общо събрание на сдружение с нестопанска цел „Българска асоциация по ултразвук в акушерството и гинекологията“, проведено в град София на 21.02.2015 г. Съгласието си с него присъствалите изразяват чрез вписване на името, ЕГН и подписа си.