БАУАГ е регистрирана от СГС по ф.д.№846/2007 г. и е вписана в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел под № 20070309002

Членове на управителния съвет на дружеството за периода 2007-2014 г.:

проф. Тодор Чернев – председател

доц. Николай Доганов

проф. Стоимен Иванов

доц. Виолета Димитрова

доц. Румен Димитров

дож. Димитър Марков

д-р Антон Ненов

 

С решение на Общото събрание на сдружението от 21 февруари 2015 г. Управителният съвет на БАУАГ е в състав от 5 души:

доц. Виолета Димитрова – председател
проф. Стоимен Иванов
проф. Асен Николов
проф. Димитър Марков – главен редактор на списанието на БАУАГ
доц. Румен Димитров – секретар