Покана за общо събрание на БАУАГ

Управителният съвет на Българската асоциация за ултразвук в акушерството и гинекологията с решение от 24.02.2020 г. на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл.14 от Устава на БАУАГ свиква общо събрание на асоциацията на 04.04.2020 г. от 11.00 ч. в зала „Арена“ на хотел „Арена ди Сердика” на ул.”Будапеща”№2 в гр. София при следния дневен ред:

  1. Отчет за дейността на БАУАГ за периода от 2015 г.
  2. Финансов отчет на БАУАГ за периода от 2015 г.
  3. Обсъждане и приемане на промени в Устава на БАУАГ.
  4. Освобождаване от длъжност и от отговорност на членовете на Управителния съвет.
  5. Избор на Управителен съвет и Председател
  6. Избор на главен редактор и редакционна колегия на „Българско списание за ултразвук в акушерството и гинекологията”.
  7. Разни

При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе един час по-късно на същото място и при същия дневен ред.