ЧЛЕНСТВО

Членство: приемането за член на БАУАГ става с решение на Управителния съвет след подадено писмено заявление до УС на БАУАГ от кандидата.

Членски внос: членският внос е в размер на 60 лв. годишно и се заплаща по банков път до 31 март на текущата година.  Редовно отчетените членове ползват отстъпка от таксите за участие в проявите на БАУАГ и получават списанието на асоциацията.

 

Банковата сметка за превеждане на членския внос е:

БАУАГ

IBAN      BG75BPBI79421074724301

BIC         BPBIBGSF

Юробанк България АД